HOTLINE: 024 39729484 - 0913237302

Thời gian: Sáng 8h00 - 11h30; chiều 13h30 - 17h00; từ thứ 2 đến thứ 6

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

6/6/2021 5:09:00 AM Ảnh đại diện bài viết Chức năng nhiệm vụ của Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

 

 

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục có nhiệm vụ tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quản lý và đảm bảo chất lượng giáo dục, công tác thi và cấp bằng tốt nghiệp. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục có các nhiệm vụ chính:

 

-  Hướng dẫn kiểm tra các Phòng Giáo dục và Ðào tạo, các trường phổ thông, các đơn vị thuộc Sở thực hiện qui chế, qui định về công tác tuyển sinh, thi tốt nghiệp các cấp học thuộc ngành học phổ thông và giáo dục thường xuyên.

 

-  Tổ chức các khâu công việc của các kỳ thi bao gồm: chuẩn bị thi, ra đề thi, in ấn tổ chức sao in đề thi, chấm thi và phúc khảo xét duyệt kết quả cuối cùng của các kỳ thi.

 

-  Quản lý hồ sơ thi, tổ chức cấp giấy chứng nhận bằng tốt nghiệp và cấp phó bản văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Ðào tạo.

 

-  Ðề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với cá nhân, đơn vị có thành tích hoặc vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được qui định trong qui chế thi của Bộ Giáo dục và Ðào tạo.

 

- Tổ chức sơ kết tổng kết, đánh giá; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất, báo cáo toàn diện theo qui định, đảm bảo thông tin hai chiều thường xuyên kịp thời. Kiểm định chất lượng giáo dục trên địa bàn thành phố theo qui định của Bộ.

 

 Chức năng nhiệm vụ của Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.  Chức năng nhiệm vụ của Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Tác giả: Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

https://khaothi.hcm.edu.vn/chuc-nang-nhiem-vu/chuc-nang-nhiem-vu-cua-phong-khao-thi-va-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-c39850-53890.aspx

SẢN PHẨM - GIẢI PHÁP - DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP

Đăng ký tư vấn, nhận báo giá